Zakres jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym przedmiocie. Może dotyczyć pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych. Wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

1. Zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników, a w szczególności:

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:

  - umowy o pracę
  - aneksy do umów
  - zmiany warunków zatrudnienia

 • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi

 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS

 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych

 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników

 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)

 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:

  - świadectwa pracy

  - oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania stosunków pracy

 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno - rentowych pracowników

 • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników

 • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom

 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS

 • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7)

 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS

 • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem)

 • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40

 • przygotowywanie raportów i dokumentów(zestawienia i podsumowania list płac, itd.)

2. Zgłoszenie pracodawcy do Sanepidu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Agencja reklamowa Dekortino